Medezeggenschap

​​​​Oudergeleding
Voorzitter: Ard Verweij
Lid + afgevaardigde GMR: Ard Verweij​

Personeelsgeleding
Afgevaardigde GMR: Amber Bouwmeester 
Secretaris: Mike Bunschoten

Contact
E-mail: mr@mariaschooleemnes.nl
Er is tevens een postvak op de Mariaschool  

Notulen 2016-2017
 
Notulen 2017-2018​

Notulen 2018-2019
Notulen MR 11 sept 2018.doc

​ Reglement

​Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is een in de Wet Medezeggenschap op Scholen voorgeschreven orgaan, waarin personeelsleden en vertegenwoordigers van ouders gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De ​Medezeggenschapsraad van de Mariaschool bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR vergadert minstens 6 keer per jaar en bespreekt dan het beleid van de directie - nieuw of gewijzigd- en ziet erop toe dat het bestuursbeleid wordt uitgevoerd. 

De veiligheid in en rondom de school is ook een taak van de MR. Als u als ouder iets opgevallen is waarvan u denkt dat het in de MR besproken moet worden kunt u daarvoor contact opnemen met de MR via ons emailadres of één van de ouders of personeelsleden in de MR benaderen. De MR zal zorgvuldig met uw gegevens om gaan ​informatie Sinds 1982 zijn basisscholen wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Ouders en personeelsleden kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) meedenken of meebeslissen over een aantal zaken en kijken of de directie en de personeelsleden zich aan het beleid houden zoals het bestuur dit heeft bepaald.  Er is geregeld wanneer een MR advies- en of instemmingsbevoegdheid heeft. 

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt o.a. de medezeggenschap in het basisonderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Hierdoor was het nodig de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur/ directie worden.  

Belangrijke kenmerken van de WMS zijn:

Medezeggenschap is een zaak van personeelsleden en ouders samen. Naast het pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden krijgen de afzonderlijk geledingen ook een aantal zelfstandige instemmingsbevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden die voor de betrokken geleding van groot belang zijn. Voorbeelden zijn, voor de personeelsleden de vaststelling van de formatie en voor ouders de regeling van de tussenschoolse opvang.

(bron) WMS tekst: www.medezeggenschapsraden.nl   ​

​Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.