​​​​​​​​​Missie: #daargaathetom

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hierbij zien wij de ontwikkeling van de basisvaardigheden (kennis en vaardigheden) en de 21e eeuwse vaardigheden als fundament. Ten aanzien van de basisvaardigheden vinden wij met name de vakken taal en rekenen van belang. Tijdens al onze lessen combineren wij kennisoverdracht met de 21e eeuwse vaardigheden, waarbij we de waarden en normen vanuit onze katholieke identiteit inpassen, met als doel dat de leerlingen zelfredzaam en met democratische omgangsnormen de toekomst ingaan. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze slogan is: #daargaathetom

Visie 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, zicht op de individuele onderwijsbehoefte, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, reflecterend vermogen en samenwerking. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • Modelleren bij nieuwe leerdoelen; de groepsleerkracht doet het gewenste gedrag voor
  • Leerdoel-gerichte instructie waarbij ruimte is om op eigen wijze lesstof eigen te maken
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren
  • Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Door de leerling centraal te stellen is het mogelijk om te werken in verschillende werkvormen en coöperatieve leerstrategieën, waarbij samenwerkend leren een belangrijk onderdeel is van het leren leren.

Creatieve technologie hand in hand met goede leesvaardigheid

Creatieve technologie speelt eveneens in op de veranderende wereld en helpt ons onderwijs van de 21e eeuw vorm te geven. Daarnaast leren we ook nog veel uit de boeken en is er veel aandacht voor lezen. 

Meertaligheid

Kinderen groeien op in een snel veranderende wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd onder andere een tweede taal leren. Kinderen verwerven de meeste taal totdat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. ​

Goed klassenmanagement

We vinden het belangrijk om alle kinderen onderwijs op maat te geven. Hierbij past goed klassenmanagement: met een goede organisatie in de klassen staat of valt ons onderwijs. In onze school stemmen we als leerkrachten af, maken we goede afspraken, bespreken deze en spreken elkaar aan. Kinderen leren bij ons zelfstandig te werken.

Kernwaarden

Wij zijn een katholieke basisschool en de aandacht voor katholieke identiteit komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Op de Mariaschool staan normen en waarden centraal vanuit een katholieke visie met een open blik op de maatschappij.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan andere geestelijke stromingen, naast de gebruikelijke katholieke feesten, die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of overtuiging. Hierbij staat het respect hebben en begrip ontwikkelen voor elkaar en elkaars mening hoog in ons vaandel. Op deze manier vormen we een gemeenschap samen met de ouders en de kinderen waarbij zorg voor elkaar, voor onze omgeving en voor een ander een belangrijk onderdeel is van onze dagelijkse praktijk.

Talentontwikkeling

Ook op het gebied van expressie, creativiteit en sportiviteit willen​ we kinderen uitdagen en stimuleren. Daarnaast vraagt talentuitbreiding en aanscherping hiervan ook oefening. We zullen in ons onderwijs dus moeten differentiëren willen alle kinderen met hun talenten aan bod komen. Ook zullen we in ons curriculum oog moeten hebben voor niet-specifiek schoolse vaardigheden. Hierbij speelt ook het oog hebben voor het welbevinden van kinderen een rol. Als je kinderen in hun ontwikkeling werkelijk kunt zien, kun je ze laten compenseren en dispenseren in plaats van alleen maar te repareren.​​ ​​

Foto-impressie