Onze school erkent en herkent de verschillen tussen leerlingen. De verschillen in leermogelijkheden, sociaal-emotioneel functioneren en sociaal-culturele achtergronden, maken dat leerlingen andere onderwijsbehoeften hebben. De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bij het geven van de leerlingenzorg is de leerkracht de spil en wordt hij bijgestaan door de Intern Begeleider (IB-er).

Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse (door leerlingen) gemaakte oefeningen, houdt de leerkracht overzicht over de ontwikkeling van elk kind. 

Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (cito toetsen) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. We houden zicht op de ontwikkeling op sociaal vlak door het invullen van leerkracht- en leerlingvragenlijsten. 

De school heeft de beschikking over een remedial teacher. Zij begeleidt leerlingen buiten de groep die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Het doel van de RT is om de onderwijsachterstand van leerlingen te verkleinen.

Binnen onze stichting hebben we een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. 

Aandacht op maat

Op de Mariaschool vindt hulp en ondersteuning in de klas plaats. De interne begeleider ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. De school heeft diverse mogelijkheden om extra aandacht buiten de klas te geven.​ ​​​

Leeskliniek

Aan de school is een leeskliniek verbonden. In de leeskliniek worden leerlingen begeleidt die uitdagende lees- en /of spellingsproblemen hebben. De behandeling bestaat uit een intensief begeleidingstraject van twee keer per week leeshulp buiten de klas. De maximale behandelingsduur is 40 behandelingen (20 schoolweken). Per jaar kunnen er maximaal vier leerlingen begeleid worden in de leeskliniek. We vinden de naam leeskliniek niet passend om naar de leerlingen te gebruiken. Vandaar dat we dit voor hen het leespaleis noemen. 

 

    Coördinator Leerlingzaken

De school heeft een Coördinator Leerlingzaken in dienst. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de intern begeleider worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders daarvan op de hoogte gebracht.