Ouders en kinderen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. De jaren daarvoor zijn toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze landelijke toetsen geven inzicht in de prestaties en de vorderingen van de kinderen op de volgende leerstofgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen. Naar aanleiding van deze gegevens, observaties en andere vorderingen wordt een voorindicatie vastgesteld voor het te verwachten uitstroomniveau.

Procedure

Medio november​ organiseert de school mogelijkheden tot informatie over het voortgezet onderwijs. Dit kan in de vorm van informatie-avonden of middelbare scholen die zich presenteren aan de klas. Daarna houdt de groepsleerkracht in december, een individueel gesprek met de ouders om het advies van de school te geven. Deze gesprekken vinden plaats voordat de eindtoets (CITO) is afgenomen. Het schooladvies dat wij geven voor de keuze van voortgezet onderwijs wordt dus niet bepaald door de uitslag van de eindtoets CITO, maar door een zo compleet mogelijk beeld van uw kind, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens van ons leerlingvolgsysteem en observaties ten opzichte van bepaalde attitudes.​​​

​Schooladvies​

Ons schooladvies wordt gegeven door een commissie, bestaande uit: de leerkracht groep 7, de leerkracht groep 8, de interne begeleider en de directeur en is gebaseerd op:

a.  de algemene indruk gedurende de basisschoolperiode.

b.  de schoolvorderingen die in de rapporten van de kinderen zijn weergegeven

c.  huiswerkinstelling, werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

Foto-impressie