Ouders en kinderen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. De jaren daarvoor zijn toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze landelijke toetsen geven inzicht in de prestaties en de vorderingen van de kinderen op de volgende leerstofgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen. Naar aanleiding van deze gegevens en observaties ten opzichte van attitudes.​​​ wordt een voorindicatie vastgesteld voor het te verwachten uitstroomniveau.

Procedure

In groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Dit advies wordt opgemaakt door de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB-er en directeur. Gedurende het eerste halfjaar in groep 8​ organiseert de school mogelijkheden tot informatie over het voortgezet onderwijs. Dit kan in de vorm van schoolbezoeken of  presentaties aan de klas. Ook krijgen de kinderen de Gooise Scholgengids mee. https://www.gooisescholengids.nl/ In januari voert de leerkracht van groep 8 een adviesgesprek met de ouders om het advies van de school te geven. Deze gesprekken vinden plaats voordat de doorstroomtoets is afgenomen. Het schooladvies dat wij geven voor de keuze van voortgezet onderwijs wordt dus niet bepaald door de uitslag van de toets, maar door een zo compleet mogelijk beeld van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens van ons leerlingvolgsysteem en observaties ten opzichte van attitudes.​​​

Zodra de uitslag van de doorstroomtoets binnen is, zal de school deze aan ouders communiceren. Valt deze hoger uit dan het advies van school, dan kunnen ouders aangeven dat school het advies moet heroverwegen.