Pestprotocol

De Mariaschool wil haar leerlingen een veilig en pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op een ontspannen en positieve wijze kunnen ontwikkelen. In veruit de meeste gevallen lukt dit door de (on)geschreven regels over hoe we met elkaar omgaan.

Daarnaast is het nodig om duidelijke afspraken te maken met de kinderen. Een voorbeeld van een regel is dat we met respect met elkaar omgaan. Dat dit soms niet als vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we dit de kinderen moeten leren. Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag beschouwen en alles in het werk stellen om het pestgedrag aan te pakken. 

Als er gepest wordt in een groep is het van groot belang dat de leerkracht dit onderkent en hier actie op onderneemt want in een klimaat waarin pesten gedoogd wordt, wordt de veiligheid van alle kinderen ernstig aangetast. 

In ons pestprotocol is vastgelegd hoe wij als school het pestgedrag van kinderen benaderen. Via ons pestprotocol willen we alle betrokkenen op de ernst van pesten wijzen en duidelijk maken hoe wij werken aan een veilige school voor alle kinderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en de aanpak van dit ongewenste gedrag.

​​Wij zien pesten als een bedreiging voor de school als geheel, voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders en alle andere betrokkenen bij de school. Wij erkennen, herkennen pestgedrag en ondernemen actie ter voorkoming van pestgedrag. 
 

Er zijn een drietal basisregels die voor alle groepen gelden:

  • ​Veiligheid en rust is voor iedereen een must.
  • Door goed voor spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen. 
  • Ik, jij, hij of zij. Iedereen hoort erbij!

​De Mariaschool maakt gebruik van Taakspel, Groepsgeluk en de lesmethode Kwink als anti-pestprogramma's.

anti-pest bord

 

Foto-impressie