1. De school

De Mariaschool

De Mariaschool is een kleine katholieke basisschool middenin ‘t Vierkante Bosje in Eemnes. Wij bieden groepsgericht, kwalitatief hoogstaand onderwijs. Op de Mariaschool begeleiden we kinderen bij het ontdekken van hun talenten. Uiteraard leren kinderen goed lezen, rekenen en spellen. Er is echter zoveel meer in de wereld. We bieden een breed aanbod waarbij alle talenten langs komen. 
Daaarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. Creatieve technologie, meertaligheid en een positief pedagogisch klimaat zijn daarom andere speerpunten van onze school.
 

Het bestuur

Onze school is een Alberdingk Thijm School. Saskia Makker (voorzitter) en Bart van den Haak vormen het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen. U kunt hen bereiken onder bestuur@atscholen.nl
 
 

Directie

 
Niels Woppenkamp id de directeur van onze school (n.woppenkamp@atscholen.nl)
Amber Bouwmeester is adjunct-directeur (a.bouwmeester@atscholen.nl)
De intern begeleider is Manda van der Sar - de Jong (m.vandersar-dejong@atscholen.nl)
 

Het team

 
Groep 1/2 Ginger van Wieringen
Groep 3/4 Hedwig Wernsen en Tanja Rigter 
Groep 5/ 6 Linda Vink, Jolande Ferwerda, Tanja Rigter *
Groep 7 Monica ten Hagen, Koen Dekker
Groep 8 Amber bouwmeester, Koen Dekker
   * Na de kerstvakantie zal Denise Vos drie dagen lesgeven in groep 5/6

 

 Leerlingondersteuners

70909156 2356442817726514 4391502363924365312 o

Hedwig Wernsen (leeskliniek op dinsdag- en donderdagmiddag 

Monica ten Hagen (RT op dinsdag)

Manda van der Sar-de Jong (Intern begeleider op ma-ochtend en do-mi)
 
Keziban Yigit (leerlingbegeleider op do)
 
Larissa Oosterhof (Onderwijs assistent eens in de twee weken op vrijdagmiddag)
 

Congiërge: 

Edwin Klarenbeek (vrijdag)
 

Vakleerkrachten:

Vakleerkracht muziek: Thamar Baars (dinsdag)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: David Korankye (maandag en donderdag)
 
 
 
 
2. Onderwijs

Ons onderwijs

Het onderwijs aan de Mariaschool biedt meer dan alleen de basisvakken rekenen en taal, ook op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling, expressie, creativiteit en sportiviteit dagen wij onze leerlingen uit. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun talenten ontdekken. Daarom hebben wij oog voor "het kind als geheel".

We vinden het logisch om rekening te houden met verschillen. De leerling staat waar mogelijk centraal in het aanbod van ons onderwijs. Zij leren bij ons zelfstandig én samen te werken.  We streven naar een uniforme en duidelijke visie op onze didactische en pedagogische aanpak.

Korte lijnen tussen groepsleerkrachten en ouders vinden we belangrijk in het belang van het plezier, het leren en de ontwikkeling van de leerlingen. We merken bij onze ouders een grote betrokkenheid bij de school,.

Speerpunten

Op onze school schenken we specifiek aandacht aan talentontwikkeling, creatieve technologie en Engels. 

Engels

Engels wordt op de Mariaschool geïntegreerd aangeboden. Hierbij maken we gebruik van een leerlijn die Engels koppelt aan muziek, bewegingsonderwijs en de actualiteit. Op deze manier vergroten we de Engelse woordenschat en vaardigheid, met als doel dat het spreken van de Engelse taal voor onze leerlingen natuurlijk is. Kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken en creativiteit. Gemiddeld wordt er 75 minuten per week Engels gesproken in alle groepen op de Mariaschool.

Creatieve technologie

Bij creatieve technologie valt te denken aan vaardigheden als programmeren, basisvaardigheden met programma's, ondersteuning in het trainen van leerstof. We hechten hierbij aan een koppeling met andere vakken die op school worden aangeboden, zoals rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie en expressieve vorming. We zoeken naar manieren om ICT op een creatieve manier in te zetten en kinderen handvatten te geven om deze te gebruiken. Denk hierbij aan het maken van presentaties, werkstukken of de inzet van digitale tools. 

8 4a4a56adb30c4c218f4e83169cd7d07c

Het beschikbaar zijn van kennis wereldwijd door internet zorgt ervoor dat grenzen vervagen, kennis sneller gedeeld wordt en ontwikkelingen in een stroomversnelling raken. Ook werpt het veelvuldig gebruik van internet ethische vragen op zoals: hoe weet je wat waar is van de informatie die je op internet kunt vinden? Hoe ga je in een digitale wereld, waarbij je elkaar niet kunt zien, met elkaar om? Kortom, het is belangrijk dat kinderen mediawijs worden. Hierbij vinden we het ook van belang dat kinderen inzicht hebben in de waarde van sociale media en vooral ook hoe daarmee om te gaan. Door middel van een doorgaande leerlijn mediawijsheid raken kinderen hier bedreven in, het is een onderdeel van creatieve technologie en 21e eeuwse vaardigheden. Als de kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs zijn zij op dit gebied voldoende toegerust.

In de onderbouw op de Mariaschool maken we gebruik van iPads. We zetten ze in om extra te oefenen op het gebied van woordenschat, Engels, aanvankelijk leesonderwijs, ontluikende geletterdheid en rekenen. Vanaf groep 4 krijgen kinderen hun eigen chromebook. Deze gebruiken we om de leerstof van taal, spelling en rekenen in te oefenen.  We zoeken hierbij naar een gezonde mix van lessen waarbij het scherm gebruikt wordt en lessen waarbij we bewust niet de computer gebruiken. 

In alle groepen hebben wij de beschikking over een Prowise digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord vormt een krachtig middel om ons onderwijs visueel te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een interactieve manier aan te bieden.

Wij zien ICT vooral als een mooi middel om kinderen te prikkelen, uit te dagen en te laten leren.  Waar leerlingen voorheen een lesboek en een schrift hadden, wordt dit nu gedeeltelijk middels creatieve technologie gedaan.

Talentontwikkeling

Op het gebied van talentontwikkeling hebben we als doel talenten van kinderen te ontdekken en verder te stimuleren. U kunt denken aan talenten op het gebied van creativiteit, sportiviteit en vakkennis. Muziek, drama, tekenen en handvaardigheid zijn activiteiten die er voor zorgen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Het helpt onze leerlingen om op een creatieve manier om te gaan met hun gevoelens en ervaringen ook leren ze hoe ze dingen over kunnen dragen aan anderen. 

Meerdere keren per jaar hebben we Skill School. Tijdens Skill School worden er allerlei workshops aangeboden door leerkrachten, ouders en organisaties. Meerdere weken achtereen gaan de kinderen met een zelfgekozen onderwerp aan de slag en gaan hier echt de verdieping in. Op deze manier ontdekken ze hun talenten en leren ze waar ze goed in zijn.  U kunt denken aan striptekenen, een film maken, drama, kookworkshops etc. 

mariaschool workshop 17 min

We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren presenteren en acteren. Jaarlijks is er een groepsdoorbroken podiumoptreden. De klassen organiseren zelf een toneelstuk en laten liedjes horen en dansjes zien. Ze presenteren ook wat ze zoal geleerd hebben. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

Onze visie op identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool en hebben van oudsher aandacht voor onze katholieke identiteit. Deze is geïntegreerd in ons onderwijsprogramma. Op de Mariaschool staan normen en waarden centraal vanuit een katholieke visie met een open blik op de maatschappij. We vormen een gemeenschap samen met ouders en de kinderen, waarbij zorg voor elkaar, voor onze omgeving en voor een ander een belangrijk onderdeel. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennismaken met diversiteit besteden we ook aandacht aan andere geestelijke stromingen, levensbeschouwingen en overtuigingen. Vanuit onze katholieke identiteit werken we zo aan respect, begrip voor elkaar en elkaars mening. 

Het leren in groep 1 en 2

Hoe ziet een dag er uit in de kleuterbouw?
We beginnen ’s morgens met een kring. De leerlingen kunnen hier vertellen wat hen bezighoudt. Er wordt naar elkaar geluisterd en door het praten met elkaar wordt taalontwikkeling gestimuleerd. Thema’s worden geïntroduceerd, er is tijd voor taal en woordenschatontwikkeling. Kortom: het is een ontmoetingspunt van waaruit we aan het werk gaan.

In de groepen 1-2 wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. We werken deels vanuit vaste leermethodes. We volgen leerlingen in hun ontwikkeling en stimuleren hen via vrij spel en experimenteren.

De leerlingen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. We doen dit via een planbord. Hierop staan de activiteiten waaruit een leerling mag kiezen. Er worden thema’s aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten. De leerlingen leren door middel van spel. In de groepen worden daarom bij elk thema passende hoeken gemaakt, waar de leerlingen spelen en leren. In deze hoeken kunnen ze het geleerde toepassen in hun spel en daarbij leren van elkaar. De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt, hoe er wordt gespeeld en of dit overeenkomt met het gestelde lesdoel en/of gewenste ontwikkeling. Regelmatig zal de leerkracht kinderen uitnodigen om mee te doen met activiteiten. Ook kunnen er in de kleine kring bepaalde vaardigheden aangeleerd worden.

Lesmethodes kleuterbouw
In de kleutergroepen maken wij gebruik van de methode “Kleuterplein”. Deze methode is opgebouwd uit thema’s. In Kleuterplein komen de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden aan bod: taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie/burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels. Tevens bevat het hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. Daarnaast gebruiken we ook de methodes Kwink (sociaal-emotionele ontwikkeling), Groove.Me (Engels) en Hemel en Aarde (godsdienst).

Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.

 whatsapp image 2023 06 09 at 11.01.01

Het leren in groep 3 t/m 8

In groep 3 gaan de leerlingen vanuit het spelend leren naar een meer gestructureerde manier van werken, die wordt doorgezet in groep 4. Het leren lezen, schrijven en rekenen staan voorop.

In de groepen 5-6-7-8 (bovenbouw) worden de aangeleerde vaardigheden meer uitgediept. De lesstof wordt klassikaal aangeboden; de zelfstandige verwerking vindt plaats in groepsverband of individueel.

In alle groepen wordt bij instructies gebruikgemaakt van het digitale schoolbord (digibord). Daarnaast wordt er regelmatig gewerkt met coöperatieve leerstrategieën. Dit is een actieve manier om bezig te zijn met de lesstof. Deze leerstrategieën en/of werkvormen verhogen de betrokkenheid, sociale vaardigheden en kennisverwerving van de kinderen. Tijdens deze werkvormen bespreken, vergelijken en leggen kinderen elkaar de lesstof uit. Iedereen is hierbij betrokken en actief bezig. 

Vanaf groep 4 verwerken de kinderen taal, rekenen en spelling op een Chromebook. Middels Snappet worden opdrachten aangeboden die aansluiten op de aangeboden lesstof. Als de basisverwerking heeft plaatsgevonden werkt ieder kind op zijn/haar eigen niveau aan het lesdoel dat centraal staat. De digitale leeromgeving past de opdrachten zo aan dat deze haarfijn aansluiten bij het huidige niveau van het kind, met als doel de vaardigheid en het zelfvertrouwen te verhogen. Wij gebruiken de chromebooks voor de kernvakken. Daarnaast maken we ook gebruik van andere vakken die via deze digitale leeromgeving worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan woordenschatontwikkeling, automatiseren en studievaardigheden. Ook deze vakken werken volgens hetzelfde gegeven; er wordt een specifiek leerdoel klassikaal aangeboden en aansluitend verwerken de kinderen dit lesdoel individueel of samen op het Chromebook.

 Please just ask to re-use or reproduce in any way or form.

Het voordeel van het verwerken van de lesdoelen in een digitale leeromgeving is dat het programma in een zeer korte tijd verwerkingsstof kan aanbieden die past bij de ontwikkeling van het kind. De leerlingen hebben zelf ook inzicht in hun vorderingen. Doordat de vooruitgang niet alleen voor de leerkracht , maar ook voor de leerling inzichtelijk is, ontstaat er een groot eigenaarschap over het leren. Deze bewustwording heeft een positieve invloed op de motivatie, leer- en werkhouding.

Als tegenwicht van deze digitale leeromgeving, hebben ook methodes waarbij de leerlingen lesstof op schrift verwerken. Door deze keuze zijn wij ervan overtuigd dat we een goede balans hebben in het gebruik van een computer en handschrift.

We gebruiken de volgende methodes bij het vormgeven van ons onderwijs:

 • Lijn 3 (aanvankelijk lezen, alleen voor groep 3)
 • Blink lezen (voortgezet technisch en begrijpend lezen)
 • Pennenstreken (schrijven)
 • Moet je doen (expressie)
 • Argus Clou (wereldoriëntatie)
 • Kwink en Groepsgeluk (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Levensbeschouwing (Hemel en aarde)

 De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk verkeersexamen.

Groepsgeluk en Kwink

De Mariaschool is een groepsgeluk school. Dit betekent dat alle leerkrachten opgeleid zijn om een les Groepsgeluk te verzorgen. Groepsgeluk is een levend sociogram, waarbij alle kinderen via een houten figuurtje aangeven hoe ze zich voelen in de klas. Dit is een laagdrempelige manier om met de kinderen te bespreken hoe het 'voelt' in de klas. Dit geeft de leerkracht vervolgens weer handvatten om met de klas te werken aan een blijvend positief klimaat. Hiervoor gebruiken we ook onze sociaal-emotionele methode Kwink. Via deze methode gaan we in gesprek met de klas en maken we afspraken om te zorgen voor een fijne leeromgeving. 

Zelfstandig werken

Vanaf groep 1 leren de kinderen zelfstandigheid aan. Dit begint al met het kiezen op het kiesbord. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf de start een weektaak waarbij ze zelf hun werk leren plannen. Dit begint uiteraard met een klein werkje en dit breiden we uit wanneer kinderen in hogere groepen komen. Kinderen krijgen vanaf groep 4 een weektaak op papier waarop hun weektaakopdrachten staan. Richting groep 8 zullen de taken op de weektaak complexer worden. 

Engels

Kinderen groeien op in een snel veranderende, internationale wereld. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen op jonge leeftijd Engels leren. Leerlingen verwerven de meeste taal voordat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. We geven les in het Engels vanaf groep 1. Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht, deze wordt gecoacht door een native speaker.

Het Engels leren gebeurt spelenderwijs. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren of sprookjes.  De lessen worden aangeboden via Blink Engels. Alle leerlingen krijgen tenminste 75 minuten in de week Engels. De school werkt vanuit het principe integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Language Development van Alberdingk Thijm Scholen.

Wereldoriënterende vakken

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniekonderwijs worden in groep 1 t/m 4 als geheel aangeboden. Het gaat dan vooral over de eigen omgeving. In groep 5 tot en met 8 wordt gebruikgemaakt van de methode Argus Clou. Kinderen leren bij deze methode deels op een traditionele manier vanuit een les- en werkboek. Aan de andere kant zijn er ook onderzoekende lessen, waarbij de kinderen ' onder leiding'  van de onderzoeker Argus Clou op zoek gaan naar antwoorden op prikkelende onderzoeksvragen.

Lichamelijke opvoeding

De groepen 5 t/m 8 gymmen twee keer per week in het Huis van Eemnes. Ze krijgen daar les van onze vakdocent gym. De groep 3 en 4 gymmen één keer per week in het Huis van Eemnes en ée1n keer per week in onze eigen speelzaal. 

De groepen 1-2 krijgen ook twee keer per week gymles. Deze worden in de speelzaal van de school gegeven en bij regen wordt elke dag in de speelzaal gespeeld. Deze lessen worden deels door de buurtsportcoaches en deels door de eigen leerkracht gegeven. 

3. Leerlingbegeleiding

Onze school erkent en herkent de verschillen tussen leerlingen. De verschillen in leermogelijkheden, sociaal-emotioneel functioneren en sociaal-culturele achtergronden, maken dat leerlingen andere onderwijsbehoeften hebben. De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.Bij het geven van de leerlingenzorg is de leerkracht de spil en wordt hij bijgestaan door de Intern Begeleider (IB-er).

Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse (door leerlingen) gemaakte oefeningen, houdt de leerkracht overzicht over de ontwikkeling van elk kind. 

Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (cito toetsen) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. We houden zicht op de ontwikkeling op sociaal vlak door het invullen van leerkracht en leerlingvragenlijsten. 

De school heeft de beschikking over een remedial teacher. Zij begeleidt leerlingen buiten de groep die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Het doel is om de onderwijsachterstand van leerlingen te verkleinen.

Binnen onze stichting hebben we een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. 

Leeskliniek

Aan de school is een leeskliniek verbonden. In de leeskliniek worden leerlingen begeleidt die uitdagende lees- en /of spellingsproblemen hebben. De behandeling bestaat uit een intensief begeleidingstraject van twee keer per week leeshulp buiten de klas. De maximale behandelingsduur is 40 behandelingen (20 schoolweken). Per jaar kunnen er maximaal vier leerlingen begeleid worden in de leeskliniek. We vinden de naam leeskliniek niet passend om naar de leerlingen te gebruiken. Vandaar dat we dit voor hen het leespaleis noemen. 

Please just ask to re-use or reproduce in any way or form.

Coördinator Leerlingzaken

De school heeft een Coördinator Leerlingzaken in dienst. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de intern begeleider worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders daarvan op de hoogte gebracht.

Rapportage

Twee keer in het schooljaar geven wij de leerlingen een rapport (eind februari en aan het einde van het schooljaar) en drie keer per jaar hebben we voortgangsgesprekken met de ouders. Vanaf groep 1 krijgen de kleuters in juni een voortgangsverslag mee. De kleuters van groep 2 krijgen in februari en juni een rapport.

In het rapport geven wij een beoordeling van het niveau van het kind op dat moment. De beoordeling is gebaseerd op de afgenomen toetsen van de methode, de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en onze eigen indruk.

Drie keer per schooljaar organiseren wij de zogeheten voortgangsgesprekken. Deze zijn gepland in november, maart en in juni facultatief. Tijdens deze gesprekken praten wij met u over de schoolontwikkeling van uw kind(eren). Op deze wijze krijgt u als ouder meer zicht op de leerontwikkeling van uw kind en wordt het rapport meer een afspiegeling van deze ontwikkeling. Het is te allen tijde mogelijk om een extra gesprek met de leerkracht te plannen in geval van zorg. 

Doubleren en/of vervroegd doorstromen

Het kan wel eens voorkomen dat het beter voor het onderwijsproces van uw kind is om nog een jaar over te doen, of om vervroegd door te stromen naar een hogere groep. Dit is een persoonlijk proces dat altijd tijdig en in overleg met ouders, groepsleerkracht(en) en de Intern Begeleider plaatsvindt. Of het doubleren betreft of vervroegd doorstromen, er zal altijd een gepersonaliseerd plan opgesteld worden, waarin we beweegreden, aanpak en uitwerking van het onderwijsproces van uw kind beschrijven.

Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs

Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders en de openheid met elkaar zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Toch kunnen juist die zaken niet in cijfers worden uitgedrukt. Eindresultaten van een groep worden voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden waarover de leerlingen van nature beschikken. Resultaten zijn het product van aanleg én inzet. Ouders en leerlingen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs.

Ons schooladvies wordt gegeven door een commissie, bestaande uit: de leerkracht(en) groep 7, de leerkracht(en) groep 8, de intern begeleider en directie, en is gebaseerd op:

a. de algemene indruk gedurende de basisschoolperiode;

b. de schoolvorderingen die in de rapporten van de leerlingen zijn weergegeven;

c. huiswerkinstelling, werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Hieronder is de adviesprocedure uiteengezet:

GROEP 7

Juni/juli

Oriëntatieronde Preadvies
De voorlopige uitstroomindicatie (het preadvies) wordt gemaakt met de leerkrachten van groep 7, groep 8, de intern begeleider en directeur. Dit betreft een eerste indicatie van het niveau (uitstroomadvies) op basis van de resultaten van de methodetoetsen, de resultaten van het leerlingvolgsysteem (LVS) tot eind groep 7 en de werkhouding/taakgedrag van de leerling. Deze voorlopige indicatie wordt met ouders gedeeld tijdens verplichte 10-minutengesprekken aan het eind van groep 7, waarbij een leerkracht van groep 7 en een leerkracht van groep 8 aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt ook gevraagd welke richting ouders voor ogen hebben. Hiervan wordt een notitie gemaakt voor de leerkracht van groep 8.

 

 GROEP 8

Oktober/november

Er worden toetsen van Cito afgenomen. De resultaten worden door de leerkracht van groep 8 en de intern begeleider geanalyseerd en vergeleken met de gegevens van eind groep 7.

Januari/februari

Adviesgesprek
De leerkracht van groep 8 stelt deze maand, in samenspraak met de intern begeleider en de directie, de definitieve adviezen vast. Daarna volgen de adviesgesprekken die worden gevoerd door de leerkracht van groep 8 en directie. Bij deze adviesgesprekken worden de ouders en het desbetreffende kind uitgenodigd. Het advies staat op schrift en is ondertekend door directie.

Maart

Aanmelding bij de VO scholen door de ouders van de leerling. 

 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2022-2023 hadden wij een gemiddelde score van 534,8. Het landelijk gemiddelde was 535 

De leerlingen stroomden uit naar de volgende scholen

College De Brink VMBO b/k/t
Erfgooierscollege gymnasium HAVO/VWO MAVO/HAVO
Huizermaat gymnasium HAVO/VWO MAVO/HAVO
ATC HAVO/VWO
Laar & Berg HAVO/VWO
de Fontein

VMBO-T

Griftland college VWO

 

 

 

 

  

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen

Als u uw kind onder de vier jaar wilt aanmelden voor de Mariaschool maken we een afspraak voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Hierin vertellen we over onze school en wat de keuze voor onze school inhoudt. We nemen u mee op een rondleiding door onze school. Als uw keuze op de Mariaschool valt, vult u een aanmeldingsformulier in en schrijven we uw kind in. 

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt krijgt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging om een paar keer te komen wennen. De eerste dag na de vierde verjaardag van uw kind is hij/zij welkom. We gaan ervan uit dat uw kind alle dagdelen de school bezoekt. In samenspraak met de leerkracht kan in de eerste periode daarvan worden afgeweken. Als uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. 

 

Zij-instromers

Daarnaast kennen we de inschrijving/toelating van leerlingen, die van andere scholen komen. In een dergelijke situatie vindt altijd een gesprek vooraf plaats tussen ouders en school. Na dit gesprek nemen wij contact op met de school van herkomst. Vervolgens wordt over de plaatsing van het kind beslist, waarbij wordt bekeken of wij de leerling die zorg kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. U wordt zo spoedig mogelijk van onze beslissing op de hoogte gesteld. Vanuit de gedachte dat wij zorg willen bieden aan de leerlingen die al bij ons op school zitten, bekijken wij ieder geval afzonderlijk. De vraag die wij ons hierbij stellen is: past dit kind in deze groep met deze leerkracht? 

 

Schooltijden

De Mariaschool hanteert sinds een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op school lunchen.

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag, donderdag               8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur 

 Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur

 

Belangrijke data 2023-2024

  Van Tot
Eerste schooldag 04-09-2023  
Kennismakingsgesprekken 25-09-2023 06-10-2023
Studiedag 04-10-2023  
Podium optreden groep 5/6 en groep 8 13-10-2023  
Herfstvakantie 23-10-2023 27-10-2023
Schoenzetavond gr 1 t/m 4 21-11-2023  
Surprise kijkavond gr 5 t/m 8 04-12-2023  
Sinterklaasviering 05-12-2023  
Podium optreden groep 1/2 en groep 7 08-12-2023  
Kerstviering 21-12-2023  
Start kerstvakantie om 12.00 23-12-2023 05-01-2024
Nieuwjaarsreceptie 08-01-2024  
Adviesgesprekken groep 8 15-01-2024 18-01-2024
Studiedag 31-01-2024  
Rapport 1 07-02-2024  
Carnaval 12.00 uur uit 09-02-2024  
Doorstroomtoets groep 8 12-02-2024 13-02-2024
Studiedag en start voorjaarsvakantie 15-02-2024 23-02-2024
Rapportgesprekken 26-02-2024 01-03-2024
Podium optreden groep 3/4 08-03-2024  
Paasviering 27-03-2024  
Paasvakantie 28-03-2024 01-04-2024
Koningsspelen 19-04-2024  
Meivakantie 22-04-2024 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 10-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024  
Schoolreisje (moet nog gepland worden) 28-05-2024?  
Adviesgesprekken groep 7 20 en 25-6-2024  
Verjaardagendag 03-07-2024  
Studiedag 05-07-2024  
Sportdag/zomerfeest 11-07-2024  
2e rapport mee 12-07-2024  
2e rapportgesprekken facultatief 15-07-2024 16-07-2024
Eindmusical groep 8 17-07-2024  
Zomervakantie start 12.00 19-07-2024 30-08-2024
Eerste schooldag 02-09-2024  

Adressenboekje

Elke ouder heeft toegang tot het Ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Op deze afgeschermde website staan alle adressen van de groepsgenoten van uw kind. Dit kan handig zijn als uw kind na schooltijd bij een medeleerling gaat spelen. Ook treft u een jaarplanner aan en kunt u de rapporten van uw kind hier inzien.

Contacten met de leerkrachten

In verband met deeltijdbanen zijn niet alle leerkrachten iedere dag aanwezig op school. Als u een leerkracht wilt spreken, dan kunt u het beste een afspraak met hem/haar maken. Loopt u hiervoor na schooltijd even langs of stuur een berichtje via Parro. De afspraak is dat ouders geen hele uitgebreide berichten naar leerkrachten sturen over hun kind of situaties die hebben plaatsgevonden. In dat geval is persoonlijk contact het prettigste. 

Eten en drinken in de pauze

Iets eten of drinken in de pauze is in alle groepen mogelijk. Snoepgoed is niet toegestaan. Wij bevelen van harte een gezond tussendoortje aan. Hiervoor werken we met vaste groente/fruit dagen. Op deze dagen is alleen groente of fruit toegestaan. Gezond eten is belangrijk. In de afgelopen jaren heeft de school deelgenomen aan het EU-schoolfruit programma. Het is de bedoeling om ook in het komende schooljaar weer deel te nemen aan dit programma.

Kosteloos materiaal

Het is fijn als u thuis knutselmaterialen wilt sparen. Rolletjes, doosjes, restjes wol, enz. Wilt u dit alleen inleveren als er een oproep voor is gedaan? Wij hebben maar een beperkte opslagruimte. Soms blijven bij winkels of bedrijven bepaalde zaken in een hoek liggen die voor het bedrijf niet meer bruikbaar zijn. Mogelijk is het iets om nog wel te gebruiken op school. Zo hebben wij in het verleden schitterende versiermaterialen gekregen voor Sinterklaas, resten van papier die niet meer pasten bij de vernieuwde bedrijfskleur, e.d.

Hoofdluis

Als er bij de leerlingen hoofdluis wordt geconstateerd volgen we het volgende protocol:

 • Ouders melden hoofdluis bij de leerkracht;
 • Hij/zij schat in of controle nodig is;
 • De eerste week na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Wij vragen enkele ouders om te "luizenpluizen". Als er hoofdluis is geconstateerd dan wordt u per mail of telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Het advies is vervolgens om dagelijks te kammen, totdat er geen luizen, neten of eitjes meer gevonden worden. 

 

De GGD voor leerlingen in het basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

Gezondheidsonderzoeken

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als:

 • Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek;
 • De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.

Inloopspreekuur (0-12 jaar)

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor:

 • Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind;
 • Een keer extra wegen en/of meten;
 • Voedingsadvies.

Telefonisch spreekuur voor opvoeden gezondheidsvragen

De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033 – 460 00 46.
Daarnaast biedt de GGD opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.

Vaccinaties DTP en BMR

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.

Meedoen aan schoolactiviteiten

Als uitgangspunt geldt dat alle leerlingen deelnemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Een leerling kan daarvan worden vrijgesteld indien de ouders of verzorgers daarom verzoeken op grond van:

 • de lichamelijke of psychische gesteldheid van de leerling, blijkend uit een verklaring van een arts of daarmee gelijk te stellen deskundige;
 • overwegende bezwaren als gevolg van de eigen godsdienst of levensovertuiging;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Nieuwsbrief en Parro

Ervaring heeft geleerd dat de communicatie tussen school en ouders heel belangrijk is. Daarom hebben we een digitale nieuwsbrief: de Maria Monthly. Hierin blikken we vooruit op allerlei zaken of kijken we terug op recente gebeurtenissen. Op deze manier bent u als ouder altijd op de hoogte van datgene wat zich op school afspeelt of heeft afgespeeld.

Daarnaast maken we gebruik van de communicatie-app Parro. Met deze app kunnen leerkrachten groepsspecifieke berichten en/of oproepen met u delen. Deze app is via elke smartphone, tablet of computer te bekijken. Elke ouder beschikt over login-gegevens om gebruik te maken van dit communicatiemiddel.

Overblijven

De Mariaschool hanteert een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op school hun zelf meegebrachte lunch eten en aansluitend onder toezicht van leerkrachten buiten spelen. 

 

5. De rol van ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en leerkrachten kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school.

Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR overleg met de directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster en begroting . Dit houdt in dat de schooldirectie de MR eerst advies moet vragen over een voorstel voordat het mag worden uitgevoerd. Voor sommige onderwerpen, zoals het zorgplan, heeft de MR een instemmingsrecht. Dit houdt in dat de schoolleiding de instemming van de MR nodig heeft voordat een voorstel uitgevoerd mag worden.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en neemt actief deel aan het denk- en besluitvormingsproces, inzake onderwerpen die met name door de directie en het bestuur worden aangevoerd. De MR kan verder op eigen initiatief met ideeën en voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

De MR vergadert een zestal keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De verslaglegging van de vergadering wordt gepubliceerd op de site van de Mariaschool. Als er zaken spelen waarvan jij vindt dat deze besproken moeten worden in de MR, mail deze dan gerust door naar : medezeggenschapsraad@mariaschooleemnes.n

 Als medezeggenschapsraad van de Mariaschool zijn wij het klankbord voor de directie en geven wij advies over het beleid.
In de MR zijn op dit moment vertegenwoordigd namens de leerkrachten:
 
- Amber Bouwmeester (per komend schooljaar Hedwig Wernsen)
- Ginger van Wieringen
 
En namens de ouders:
 
- Marloes van ’t Klooster
- Vincent Krijnen
 
Hiermee hebben we een goede balans om de verschillende belangen te behartigen. Uiteraard is ieders input hierin enorm belangrijk.
 MR 22 23
Van links naar rechts: Vincent Krijnen, Maeloes van 't Klooster, Ginger van Wieringen, Amber Bouwmeester
 
De afgevaardigde van het team van de Mariaschool in de MR zijn Amber Bouwmeester en Ginger van Wieringen. "
Wij vinden het beiden interessant om mee te denken over de toekomst van de Mariaschool, de doelen die we hebben, het beleid te ontwikkelen en ervoor zorgen dat de school in ontwikkeling blijft. Je houdt jezelf, het team en de school scherp door kritisch te blijven kijken en praten met elkaar over hoe de school ervoor staat. 
We blijven dit vol enthousiasme graag doen!"
 
"Wij, Vincent en Marloes, zijn vanuit de ouders vertegenwoordigers in de MR. Als MR- lid hebben wij de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren rondom een aantal beleidszaken en doorontwikkeling van de Mariaschool. Voor ons is het belangrijk dit geluid zo breed mogelijk op te halen en in te brengen tijdens vergaderingen die wij samen met een afvaardiging van de leerkrachten en de directeur van de school hebben. Je kan ons altijd aanspreken op het schoolplein of een mail sturen. Komend schooljaar zullen wij bij een aantal bijeenkomsten zijn waar ook andere ouders aanwezig zijn om te horen wat er speelt en welke behoeftes er onder de ouders leven. Wil je meer weten over de MR en wat wij doen of kunnen betekenen; laat het ons weten!"

Aangezien de Mariaschool deel uitmaakt van Alberdingk Thijm Scholen Primair Onderwijs waarbij 18 basisscholen zijn aangesloten, is er naast de MR van onze school ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich niet bezig met zaken die op individuele scholen spelen, maar oefent medezeggenschap uit over de onderwerpen die op bovenschools niveau van gemeenschappelijk belang zijn. Alle leden nemen per tourbeurt ook deel aan de GMR.

Ouderraad

Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur hiervan is de ouderraad. De ouderraad vervult een belangrijke rol binnen de school: het bevorderen van de contacten tussen de school en de ouders en het informeren van de ouders, zodat zij een beter inzicht krijgen in het schoolgebeuren. De oudervereniging probeert haar doel te realiseren door het organiseren en coördineren van verschillende activiteiten. Zij coördineert o.a. de ouderhulp bij schoolfeesten, sportdag, assisteert bij excursies en schoolreisjes en denkt mee over de praktische zaken van het schoolgebeuren. 

 De ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit de volgende leden

 • Voorzitter: Katja Eek
 • Penningmeester: Marijn Geurts
 • Algemeen Lid: Maddie van den Brink, Alheny Krijnen, Melanie Veerman

img 20230705 wa0017

Zo’n drie keer per jaar komt de ouderraad in vergadering bijeen. Wij bespreken dan de voortgang van de oudervereniging, welke activiteiten eraan zitten te komen en wat hierin nog gedaan moet worden. Daarbij houden we het budget scherp in de gaten, want uw bijdrage kunnen we maar één keer uitgeven. Wij streven er hierbij naar om zoveel mogelijk meerwaarde voor de kinderen toe te voegen aan het programma van de Mariaschool.

Naast de vergaderingen die wij als Ouderraad plannen, sluiten wij een keer per jaar aan bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk onze inzet op elkaar af te stemmen en kritisch te luisteren naar de inzet van beide raden. Wij werken graag samen aan hetzelfde doel.

U wordt van harte uitgenodigd om uw feedback met de ouderraad te delen. Spreekt u ons gerust aan en deel uw ideeën of zorgen. Wij gaan graag met u in gesprek. Tevens kunt u zich, als u dat wilt, als lid voor de OR opgeven bij een van de genoemde leden. We zijn op zoek naar meerdere ouders die ons willen helpen.

 Vrijwillige ouderbijdrage

Binnen de school wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd die niet bekostigd kunnen worden uit de rijksbijdrage. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas cadeautjes, traktaties bij feesten, Sportdag, Creacircuit, Pasen, Kerstfeest en Kinderboekenweek. Om de kosten van deze activiteiten te kunnen betalen vraagt de ouderraad van alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 35,- per kind per jaar. Jaarlijks legt het bestuur van de ouderraad, schriftelijk verantwoording af van de besteding van deze middelen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met dit geld worden veel activiteiten en aankopen voor de school betaald of ondersteund. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar wij bevelen deze bij u van harte aan.

Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden.

Naast deze ouderbijdrage is er ook een bijdrage aan het schoolreisje, deze kosten bedragen € 35,- per kind.

 Ouderhulp

Ouderhulp is voor het slagen van een aantal activiteiten op school onmisbaar. Per klas hebben wij een of twee klassenouders. Deze assisteren de leerkracht bij het uitvoeren van allerlei activiteiten in de klas van hun kind zoals het kerstdiner, paaslunch etc. De klassenouders kunnen hierbij een beroep doen op alle ouders van de klas.

 Communicatie met ouders

We hechten op onze school waarde aan goede communicatie met de ouders en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen. Dit doen we door:

 • Nieuwsbrief (Maria Monthly)
 • Informatieavonden voor ouders. Bij aanvang van het schooljaar heeft elke groep een informatieavond, waarop ouders over allerlei zaken die de groep betreffen, geïnformeerd worden
 • 10-minutengesprekken, waarop de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind
 • Het ouderportaal waarop de rapporten in te zien zijn en u administratieve gegevens kunt wijzigen
 • Berichten via onze communicatie-app Parro
 • Facebookpagina
 • Instagram
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.mariaschooleemnes.nl
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt
 • Het bijwonen door de directie van een aantal ouderraadsvergaderingen
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie
 • Bij scheiding hebben beide ouders recht op informatie van de school. Hier dienen beide ouders dan wel om te verzoeken
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl