Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en leerkrachten kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school.

Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR overleg met de directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster, begroting en vele
andere zaken die de school aangaan. Dit houdt in dat de schooldirectie de MR eerst advies moet vragen over een voorstel voordat het mag worden uitgevoerd. Voor sommige onderwerpen, zoals het zorgplan, heeft de MR een instemmingsrecht. Dit houdt in dat de schoolleiding de instemming van de MR nodig heeft voordat een voorstel uitgevoerd mag worden.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en neemt actief deel aan het denk- en besluitvormingsproces, inzake onderwerpen die met name door de directie en het bestuur worden aangevoerd. De MR kan verder op eigen initiatief met ideeën en voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

De MR vergadert een zestal keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De verslaglegging van de vergadering wordt gepubliceerd op de site van de Mariaschool. Als er zaken spelen waarvan jij vindt dat deze besproken moeten worden in de MR, mail deze dan gerust door naar : medezeggenschapsraad@mariaschooleemnes.n

 Als medezeggenschapsraad van de Mariaschool zijn wij het klankbord voor de directie en geven wij advies over het beleid.
In de MR zijn op dit moment vertegenwoordigd namens de leerkrachten:
 
- Amber Bouwmeester
- Ginger van Wieringen
 
En namens de ouders:
 
- Marloes van ’t Klooster
- Vincent Krijnen
 
Hiermee hebben we een goede balans om de verschillende belangen te behartigen. Uiteraard is ieders input hierin enorm belangrijk


​Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is een in de Wet Medezeggenschap op Scholen voorgeschreven orgaan, waarin personeelsleden en vertegenwoordigers van ouders gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De ​Medezeggenschapsraad van de Mariaschool bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR vergadert minstens 6 keer per jaar en bespreekt dan het beleid van de directie - nieuw of gewijzigd- en ziet erop toe dat het bestuursbeleid wordt uitgevoerd. 

De veiligheid in en rondom de school is ook een taak van de MR. Als u als ouder iets opgevallen is waarvan u denkt dat het in de MR besproken moet worden kunt u daarvoor contact opnemen met de MR via ons emailadres of één van de ouders of personeelsleden in de MR benaderen. De MR zal zorgvuldig met uw gegevens om gaan ​informatie Sinds 1982 zijn basisscholen wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Ouders en personeelsleden kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) meedenken of meebeslissen over een aantal zaken en kijken of de directie en de personeelsleden zich aan het beleid houden zoals het bestuur dit heeft bepaald.  Er is geregeld wanneer een MR advies- en of instemmingsbevoegdheid heeft. 

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt o.a. de medezeggenschap in het basisonderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Hierdoor was het nodig de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur/ directie worden.  

Belangrijke kenmerken van de WMS zijn:

Medezeggenschap is een zaak van personeelsleden en ouders samen. Naast het pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden krijgen de afzonderlijk geledingen ook een aantal zelfstandige instemmingsbevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden die voor de betrokken geleding van groot belang zijn. Voorbeelden zijn, voor de personeelsleden de vaststelling van de formatie en voor ouders de regeling van de tussenschoolse opvang.

(bron) WMS tekst: www.medezeggenschapsraden.nl   ​

​Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. 

Foto-impressie